معرفی اعضای رهاپرور

معرفی اعضا

 • حسین میرمحمدی
  حسین میرمحمدی

  مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره

 • رضا مرادی منش
  رضا مرادی منش

  عضو هیئت مدیره

 • سید جواد موسوی
  سید جواد موسوی

  مدیر مالی و اداری و عضو هیئت مدیره

 • علی مجیدی
  علی مجیدی

  مدیر کنترل اتوماتیک